Tìm kiếm trong có chứa từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Di tích lịch sử - văn hóa có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giáo dục thế hệ trẻ về văn hóa truyền thống của dân tộc. Hơn thế nữa, di tích lịch sử - văn hóa còn là một phương tiện để giới thiệu về văn hóa địa phương với du khách trong và ngoài nước, tạo tiền đề cho các chiến lược phát triển du lịch góp phần tăng trưởng kinh tế - xã hội tỉnh An Giang.

An Giang hiện có 1.198 di tích, trong đó có 26 di tích được công nhận cấp quốc gia và 46 di tích được công nhận cấp tỉnh. Việc nghiên cứu và lưu trữ thông tin về di tích đã được Bảo tàng An Giang thực hiện khá tốt, việc giới thiệu các di tích đến với công chúng cũng đã được Sở Văn hóa - Thông tin chú trọng qua các ấn phẩm trong thời gian qua.

Đĩa CD này được xây dựng nhằm mục đích giới thiệu khái quát về các di tích được xếp hạng cấp quốc gia và một số di tích được xếp hạng cấp tỉnh. Trong giai đoạn hiện nay, khi du lịch lịch sử - văn hóa ngày càng được ưa chuộng thì việc thực hiện CD tư liệu về các di tích lịch sử - văn hóa như thế này là rất cần thiết nhằm quảng bá về văn hóa địa phương và giáo dục thế hệ trẻ lịch sử, văn hóa truyền thống của nhân dân An Giang trong quá trình dựng nước và giữ nước.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Tư liệu các di tích được xếp hạng ở An Giang như thế nào

Có 5 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Tên di tích bằng cách nhấn vào nút Tên di tích
  • Tìm tài liệu theo Loại hình bằng cách nhấn vào nút Loại hình
  • Tìm tài liệu theo Địa phương bằng cách nhấn vào nút Địa phương
  • Tìm tài liệu theo Xếp hạng bằng cách nhấn vào nút Xếp hạng