Tìm kiếm trong có chứa từ  

 

Giới thiệu về bộ sưu tập

Bộ sưu tập Thơ Văn Lý - Trần thực ra là bộ sưu tập tất cả những gì còn lưu lại được của văn học, sử học Việt Nam trong giai đoạn từ thế kỷ 10 đến thế kỷ 15.

Tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập Thơ Văn Lý - Trần như thế nào

Có 5 cách để tìm kiếm thông tin trong bộ sưu tập này:

  • Tìm kiếm các từ liên quan xuất hiện trong đoạn văn bằng cách nhấn vào nút Tìm kiếm
  • Tìm tài liệu theo Tác giả bằng cách nhấn vào nút Tác giả
  • Tìm tài liệu theo Tên khác bằng cách nhấn vào nút Tên khác
  • Tìm tài liệu theo Triều đại bằng cách nhấn vào nút Triều đại
  • Tìm tài liệu theo Tác phẩm bằng cách nhấn vào nút Tác phẩm