top
logo
English (United Kingdom)Tiếng Việt (Vietnamese)

Có thể bạn chưa biết

Giờ phục vụ

  Thời gian mở cửa   Lịch trực Thư viện   Sự kiện trong tháng 

Trang chủ Tài liệu của Thư viện Giới thiệu sách mới tháng 5/2016 (tiếp theo)
Giới thiệu sách mới tháng 5/2016 (tiếp theo)
Người đăng Đinh Thị Bích Ngọc   
Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 08:37

CHÍNH TRỊ

1/. Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam : Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI thông qua ngày 19 tháng 1 năm 2011. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 71 tr. ; 15 cm
Tóm tắt: Bao gồm 48 điều đề cập đến những điều lệ đảng viên, công tác tổ chức, kiểm tra và giám sát, khen thưởng và kỷ luật, vấn đề tài chính, và vấn đề chấp hành điều lệ Đảng trong tổ chức Đảng.
Ký hiệu môn loại: 324.2597075
Số ĐKCB: MD067752, MD067753, MD067754

2/ Đại cương về chính sách công : Sách chuyên khảo / Nguyễn Hữu Hải, Lê Văn Hòa đồng chủ biên. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 376 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những kiến thức mang tính lý luận về chính sách công. Trình bày những cơ sở cho sự can thiệp chính sách công, những hạn chế của nhà nước trong can thiệp chính sách công, những chính sách hiệu chỉnh thất bại thị trường và thất bại nhà nước, các nhân tố tác động trong quá trình chính sách công và chu trình chính sách công
Ký hiệu môn loại: 320.6
Số ĐKCB: MD067800, MD067801, MD067802

3/ Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật / Nguyễn Minh Đoan Tái bản lần thứ 2 có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 516 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Trường Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: Nhập môn lý luận nhà nước và pháp luật. Trình bày khái niệm, đặc điểm, nguồn gốc của nhà nước và pháp luật; bản chất, chức năng, bộ máy, kiểu, hình thức và các mối quan hệ của nhà nước và của pháp luật. Đề cập bản chất, chức năng, hình thức, bộ máy của nhà nước chủ nô, của nhà nước phong kiến, của nhà nước tư sản; bản chất, đặc điểm và hình thức của pháp luật chủ nô, của pháp luật phong kiến, của pháp luật tư sản. Trình bày các vấn đề về nhà nước xã hội chủ nghĩa; nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhà nước trong hệ thống chính trị xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nhà nước pháp quyền và vấn đề xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam; pháp luật xã hội chủ nghĩa; pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Khái quát các yếu tố của cơ chế điều chỉnh pháp luật như: quy phạm pháp luật, xây dựng pháp luật và hệ thống pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện và áp dụng pháp luật, hành vi pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý, ý thức pháp luật, pháp chế và điều chỉnh pháp luật
Ký hiệu môn loại: 320.1
Số ĐKCB: MD067738, MD067739, MD067740

PHÁP LUẬT

1/ Hỏi - đáp về luật phá sản năm 2014 / Bích Hạnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 156 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Pháp luật doanh nhân)
Tóm tắt: Trình bày 154 câu hỏi và trả lời về các vấn đề như: đối tượng điều chỉnh, phạm vi điều chỉnh của Luật phá sản, thế nào là các chủ đề như doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp các hợp tác xã...; làm rõ khái niệm các loại chủ nợ, người tiến hành phá sản, người tham gia phá sản, chi phí khi tiến hành phá sản; thẩm quyền giải quyết phá sản và quyền, nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân có liên quan; lệ phí phá sản, chi phí phá sản; đơn và hồ sơ yêu cầu mở thủ tục phá sản; thủ tục phá sản
Ký hiệu môn loại: 346.597078
Số ĐKCB:  MD067690, MD067691, MD067692

2/ Hỏi - đáp về luật hợp tác xã năm 2012 / Bích Loan. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 104 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm 105 câu hỏi về những quy định chung; những quy định về thành viên và hợp tác xã thành viên; quy định về thành lập, đăng ký; quy định về tổ chức, quản lý; quy định về tài sản, tài chính; quy định về chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, giải thể và phá sản; quy định về tổ chức đại diện; quy định về quản lý nhà nước đối với hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; quy định về điều khoản chuyển tiếp trong việc thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
Ký hiệu môn loại: 346.5970668
Số ĐKCB: MD067702, MD067703, MD067704

3/. Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005. Tập II : Phần thứ ba: Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự / Hoàng Thế Liên (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 820 tr. ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
Tóm tắt: Giải thích, phân tích một số quy định trong bộ luật dân sự về: nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB:  MD067788, MD067789, MD067790

4/. Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005. Tập III : Phần thứ tư: Thừa kế Phần thứ năm: Quy định về chuyển quyền sử dụng đất Phần thứ sáu: Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ Phần thứ bảy: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài / Hoàng Thế Liên (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 642 tr. ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
Tóm tắt: Giải thích, phân tích một số quy định trong bộ luật dân sự về: thừa kế, chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ, quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB: MD067791, MD067792, MD067793

5/. Bình luận khoa học bộ luật dân sự năm 2005. Tập I : Phần thứ nhất: Những quy định chung Phần thứ hai: Tài sản và quyền sở hữu / Hoàng Thế Liên (chủ biên) ... [và những người khác] Tái bản có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 676 tr. ; 24 cm
Đầu trang tên sách ghi: Bộ Tư pháp. Viện Khoa học Pháp lý
Tóm tắt: Giải thích, phân tích một số quy định trong bộ luật dân sự về: những qui định chung; tài sản và quyền sở hữu
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB: MD067785, MD067786, MD067787

6/. Hỏi - Đáp pháp luật về hộ tịch ở cơ sở / Dương Bạch Long. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 187 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Gồm 96 câu hỏi và trả lời về những vấn đề chung về quản lí và đăng kí hộ tịch, ghi chép sổ hộ tịch, biểu mẫu và lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ và chế độ báo cáo thống kê hộ tịch, quản lí nhà nước về hộ tịch, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lí vi phạm trong đăng kí, quản lí hộ tịch
Ký hiệu môn loại: 346.59701
Số ĐKCB: MD067761, MD067762, MD067763

7/ Luật hợp đồng Việt Nam. Tập 1 : Bản án và bình luận bản án Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại. Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 920 tr. ; 21 cm
Tóm tắt:Tuyển chọn, trích dẫn những bản án có tính điển hình liên quan đến hợp đồng. Đồng thời phân tích, bình luận về các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật hợp đồng Việt Nam, có so sánh, tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật quốc tế và pháp luật nhiều quốc gia khác. Qua đó, đưa ra một số đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.59702
Số ĐKCB:  MD067770, MD067771, MD067772

8/.Luật hợp đồng Việt Nam. Tập 2 : Bản án và bình luận bản án Sách chuyên khảo / Đỗ Văn Đại Tái bản lần thứ 4, có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 920 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn, trích dẫn những bản án có tính điển hình liên quan đến hợp đồng. Đồng thời phân tích, bình luận về các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật hợp đồng Việt Nam, có so sánh, tham chiếu với những nội dung tương ứng của pháp luật quốc tế và pháp luật nhiều quốc gia khác. Qua đó, đưa ra một số đánh giá, kiến nghị nhằm hoàn thiện pháp luật hợp đồng Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.59702
Số ĐKCB: MD067773, MD067774, MD067775

9/. Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam. Tập 1 : Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại Tái bản lần 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 812 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn, trích dẫn các bản án, quyết định của Tòa án các cấp, đồng thời nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB:  MD067776, MD067777, MD067778

10/. Luật nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự Việt Nam. Tập 2 : Bản án và bình luận bản án / Đỗ Văn Đại Tái bản lần 2. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 792 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tuyển chọn, trích dẫn các bản án, quyết định của Tòa án các cấp, đồng thời nghiên cứu, bình luận các vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật Việt Nam về nghĩa vụ dân sự và bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB: MD067779, MD067780, MD067781

11/. Hỏi - đáp pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 94 tr. ; 15 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Hỏi - đáp pháp luật về vấn đề bạo lực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình
Ký hiệu môn loại: 344.597032
Số ĐKCB: MD067654, MD067655, MD067656

12/. Hỏi - đáp về luật biển Việt Nam / Hồng Quỳnh. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 108 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Giới thiệu những qui định chung và qui định cụ thể, cùng những vấn đề pháp lý liên quan về luật biển Việt Nam dưới dạng hỏi - đáp
Ký hiệu môn loại: 343.597096
Số ĐKCB: MD067699, MD067700, MD067701

13/. Hỏi - Đáp về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động, người lao động trong quan hệ lao động của các loại hình doanh nghiệp : Theo Bộ luật lao động năm 2012 / Lê Thanh Nga (chủ biên)...[và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 388 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Cuốn sách bao gồm 533 câu hỏi và trả lời xoay quanh vấn đề quan hệ giữa doanh nghiệp và người lao động về quyền và nghĩa vụ dựa trên các quy định của pháp luật lao động hiện hành
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: MD067720, MD067721, MD067722

14/. Tập bài giảng luật tố tụng hành chính Việt Nam / Lê Thị Bích Chi. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 508 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những vấn đề chung về bảo đảm quyền có người bào chữa. Trình bày về bảo đảm quyền có người bào chữa trong tố tụng hình sự Đức, Hoa Kỳ, Việt Nam. Đồng thời đánh giá, so sánh và kiến nghị hoàn thiện pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam về bảo đảm quyền có người bào chữa
Ký hiệu môn loại: 342.597066
Số ĐKCB: MD067717, MD067718, MD067719

15/. Luật bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 107 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật Bầu cử đại biểu quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân gồm những qui định về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ đại biểu, đơn vị bầu cử, khu vực bỏ phiếu, hội đồng bầu cử quốc gia, các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương, danh sách cử tri, ứng cử, bầu cử, bỏ phiếu, xử lí vi phạm pháp luật về bầu cử và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59707
Số ĐKCB: MD067755, MD067756, MD067757

16/. Luật công chứng năm 2014 và Nghị định hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 115 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật Công chứng và nghị định số 29/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành một số điều của luật công chứng: quy định cụ thể về công chứng viên, tổ chức hành nghề công chứng, thủ tục công chứng hợp đồng giao dịch, bản dịch, cơ sở dữ liệu và lưu trữ hồ sơ công chứng, phí công chứng, thù lao công chứng và chi phí khác, quản lí nhà nước về công chứng, xử lí vi phạm và giải quyết tranh chấp cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.5970023
Số ĐKCB: MD067759, MD067758, MD067760

17/. Luật doanh nghiệp Việt Nam : Tình huống - dẫn giải - bình luận / Phạm Hoài Huấn (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 420 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Tập hợp và sắp xếp các tình huống, dẫn giải, bình luận hướng dẫn thi hành luật doanh nghiệp năm 2014 tương ứng với từng phần: khái quát chung về doanh nghiệp; công ty trách nhiệm hữu hạn; doanh nghiệp nhà nước; công ty cổ phần; công ty hợp danh; doanh nghiệp tư nhân; tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp
Ký hiệu môn loại: 346.597065
Số ĐKCB: MD067735, MD067736, MD067737

18/. Luật hôn nhân và gia đình. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2015. - 99 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định chung và quy định cụ thể về kết hôn, quan hệ giữa vợ và chồng, quan hệ giữa cha mẹ và con, quan hệ giữa ông bà nội, ngoại và cháu, giữa anh chị em và thành viên trong gia đình, cấp dưỡng, xác định cha mẹ, con nuôi, giám hộ giữa các thành viên trong gia đình, ly hôn, xử lý vi phạm cùng các điều khoản thi hành trong Luật Hôn nhân và gia đình của Việt Nam
Ký hiệu môn loại: 346.597016
Số ĐKCB: MD067766, MD067765, MD067765

19/. Luật tố tụng hành chính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2016. - 342 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật tố tụng hành chính với những qui định chung và qui định cụ thể về thẩm quyền của toà án; cơ quan, người tiến hành tố tụng; người tham gia tố tụng; các biện pháp khẩn cấp tạm thời; chứng minh và chứng cứ; cấp, tống đạt, thông báo văn bản tố tụng; khởi kiện, thụ lý vụ án; chuẩn bị xét xử; phiên toà sơ thẩm; các thủ tục giải quyết và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.597066
Số ĐKCB: MD067767, MD067768, MD067769

20/. Hỏi - Đáp về luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2010 / Lương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2012. - 176 tr. ; 19 cm. - ( Tủ sách pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Gồm một số câu hỏi và lời giải đáp các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, quản lý việc sử dụng năng lượng của cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, quản lý phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng, biện pháp thúc đẩy sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả
Ký hiệu môn loại: 343.59709
Số ĐKCB: MD067627, MD067628, MD067629

21/. Bình luận khoa học luật tố tụng hành chính năm 2010 / Nguyễn Đức Mai. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 520 tr. ; 24 cm
Tóm tắt: Tìm hiểu nội dung các quy định của Luật Tố tụng hành chính về: những nguyên tắc cơ bản, trình tự, thủ tục khởi kiện, yêu cầu Tòa án giải quyết; thủ tục thi hành án hành chính; nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của cơ quan tiến hành tố tụng; quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng...
Ký hiệu môn loại: 342.597066
Số ĐKCB: MD067782, MD067783, MD067784

22/. Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và đối với sản xuất buôn bán hàng giả. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 168 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Nêu nội dung của 2 nghị định số 91/2012/NĐ-CP ngày 08/11/2012 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính về an toàn thực phẩm và nghị định số 08/2013/NĐ-CP ngày 10/01/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả
Ký hiệu môn loại: 344.59704
Số ĐKCB: MD067624, MD067625, MD067626

23/. Hỏi - Đáp về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng / Thanh Nga (chủ biên) ... [và những người khác]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 212 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Gồm 290 câu hỏi và trả lời về các hình thức xử phạt hành chính đối với những hành vi vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài dựa trên các qui định của Nghị định số 95/2013/NĐ-CP
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: MD067618, MD067619, MD067620

24/. Hỏi - Đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân / Tiêu Phương Thúy, Nguyễn Thị Ly. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 116 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Gồm 77 câu hỏi đáp pháp luật về thuế thu nhập cá nhân gồm những quy định chung, quy định cụ thể về căn cứ tính thuế thu nhập cá nhân, chính sách về quản lý thuế thu nhập cá nhân, xử lý vi phạm trong lĩnh vực thuế thu nhập cá nhân
Ký hiệu môn loại: 343.597052
Số ĐKCB: MD067621, MD067622, MD067623

25/. Nghiên cứu so sánh hiến pháp các quốc gia ASEAN : Sách chuyên khảo / Tô Văn Hòa. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 404 tr. ; 21 cm
Đầu trang tên sách ghi: Đại học Luật Hà Nội
Tóm tắt: Trình bày một số kiến thức cơ bản về Hiến pháp của các quốc gia trong khối Asean, đặc biệt là vấn đề cơ cấu tổ chức bộ máy nhà nước và cách xử lí các vấn đề quan trọng của Hiến pháp. Một số bài học, kinh nghiệm trong quá trình sửa đổi, bổ sung Hiến pháp ở nước ta
Ký hiệu môn loại: 342.5902
Số ĐKCB: MD067726, MD067727, MD067728

26/. Hỏi - đáp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 / Trương Hồng Quang, Hoàng Công Dũng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 228 tr. ; 21 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Giới thiệu 123 câu hỏi - đáp về luật xử lý vi phạm hành chính gồm: những quy định chung của Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012; những quy định về xử phạt vi phạm hành chính; áp dụng các biện pháp xử lý, ngăn chặn và bảo đảm xử lý vi phạm hành chính; một số quy định đối với người chưa thành niên vi phạm hành chính...
Ký hiệu môn loại: 342.59706
Số ĐKCB: MD067794, MD067795, MD067796

27/.  Hỏi - đáp luật tiếp công dân năm 2013 / Trương Hồng Quang. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 144 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Gồm 77 câu hỏi - đáp Luật tiếp công dân năm 2013 về những quy định chung; quyền và nghĩa vụ của người khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trách nhiệm của người tiếp công dân; việc tiếp công dân tại trụ sở tiếp công dân ở trung ương, trụ sở tiếp công dân cấp tỉnh, cấp huyện; việc tiếp công dân ở cấp xã; tiếp công dân tại cơ quan hành chính nhà nước, tại Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Kiểm toán Nhà nước; tiếp công dân của các cơ quan của Quốc hội, của đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp; hoạt động tiếp công dân của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân; trách nhiệm tiếp và xử lý trường hợp nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; điều kiện bảo đảm cho hoạt động tiếp công dân
Ký hiệu môn loại: 342.59706
Số ĐKCB: MD067681, MD067682, MD067683

28/. Hỏi - đáp về luật an toàn thực phẩm 2010 / Trương Hồng Quang, Kiều Thị Hảo. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 234 tr. ; 19 cm. - (Tủ sách Pháp luật phổ thông)
Tóm tắt: Nội dung gồm 88 câu hỏi và trả lời về những vấn đề an toàn thực phẩm, pháp luật an toàn thực phẩm và một số văn bản có liên quan an toàn thực phẩm. Ngoài ra còn có phần phụ lục gồm một số mẫu văn bản trong lĩnh vực an toàn thực phẩm
Ký hiệu môn loại: 344.59704
Số ĐKCB: MD067666, MD067667, MD067668

29/. Pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử / Tưởng Duy Lượng Tái bản lần thứ tư có sửa chữa, bổ sung. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 420 tr. ; 21 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 416
Tóm tắt: Cung cấp những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự và thực tiễn xét xử: bảo vệ quyền sở hữu theo quy định của Bộ luật dân sự năm 2005, chuyển quyền sử dụng đất và hướng xử lý tranh chấp, chuyển quyền sử dụng đất có liên quan đến chính sách cải tạo của Nhà nước, quyền thừa kế, xác lập quyền sở hữu theo thời hiệu...
Ký hiệu môn loại: 347.59707
Số ĐKCB: MD067732, MD067733, MD067734

30/ Bộ luật hình sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 512 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Bộ luật hình sự gồm các điều khoản cơ bản, hiệu lực, tội phạm, trường hợp loại trừ - truy cứu - miễn trách nhiệm hình sự, hình phạt, biện pháp tư pháp, quyết định hình phạt, thời hiệu thi hành bản án, xóa án tích, quy định đối với pháp nhân thương mại phạm tội...
Ký hiệu môn loại: 345.597
Số ĐKCB: MD067798, MD067797, MD067799

31/ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 144 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về nội dung hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng dân tộc, Uỷ ban của quốc hội, Đoàn đại biểu quốc hội và đại biểu quốc hội cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59705
Số ĐKCB: MD067705, MD067706, MD067707

32/ Luật an toàn thông tin mạng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 72 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật an toàn thông tin mạng với những quy định chung và quy định cụ thể về bảo đảm an toàn thông tin mạng, mật mã dân sự, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn thông tin mạng, kinh doanh trong lĩnh vực an toàn thông tin mạng, phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin mạng, quản lý nhà nước về an toàn thông tin mạng và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597099
Số ĐKCB: MD067639, MD067640, MD067641

33/ Luật biển Việt Nam. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 48 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật biển Việt Nam với những qui định chung và qui định cụ thể về vùng biển Việt Nam; những hoạt động trong vùng biển Việt Nam; phát triển kinh tế biển; tuần tra, kiểm soát trên biển; xử lí vi phạm và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597096
Số ĐKCB: MD067651, MD067652, MD067653

34/ Luật phí và lệ phí. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 72 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Đề cập toàn văn Luật phí và lệ phí với những quy định chung; những nguyên tắc xác định mức thu, miễn, giảm phí, lệ phí; kê khai, thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí; quyền, trách nhiệm của tổ chức thu và người nộp phí, lệ phí; thẩm quyền và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước về quản lý phí và lệ phí; các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.59704
Số ĐKCB: MD067633, MD067634, MD067635

35/ Luật cư trú năm 2006 sửa đổi, bổ sung năm 2013. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 76 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Nội dung bao gồm toàn văn Luật cư trú năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2013; văn bản nhất thể hóa Luật cư trú năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cư trú năm 2013 trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về quyền trách nhiệm của công dân về cư trú, đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, thông báo lưu trú khai báo tạm vắng, trách nhiệm quản lý cư trú và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.597082
Số ĐKCB: MD067636, MD067637, MD067638

36/ Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 144 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15-5-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của luật giáo dục nghề nghiệp
Ký hiệu môn loại: 344.59707
Số ĐKCB: MD067684, MD067685, MD067686

37/ Luật bình đẳng giới. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 40 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật bình đẳng giới với những quy định chung và quy định cụ thể về bình đẳng giới trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình; các biện pháp bảo đảm bình đẳng giới; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, gia đình và cá nhân trong việc thực hiện và bảo đảm bình đẳng giới; thanh gia, giám sát và xử lý vi phạm pháp luật và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.597087
Số ĐKCB: MD067663, MD067664, MD067665

38/ Luật an toàn, vệ sinh lao động. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 132 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn nội dung Luật an toàn, vệ sinh lao động với qui định chung và qui định cụ thể về: các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động; các biện pháp xử lí sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù, đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; quản lí nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động cùng các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.597046
Số ĐKCB: MD067708, MD067709, MD067710

39/ Luật trưng cầu ý dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 48 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật trưng cầu ý dân với những quy định chung và quy định cụ thể về đề nghị trưng cầu ý dân và quyết định việc trưng cầu ý dân; nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức trong tổ chức trưng cầu ý dân; danh sách cử tri và khu vực bỏ phiếu trưng cầu ý dân; thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân; trình tự, thủ tục bỏ phiếu trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ của cử tri trong trưng cầu ý dân; kết quả trưng cầu ý dân; xử lý vi phạm pháp luật về trưng cầu ý dân và điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59707
Số ĐKCB: MD067675, MD067676, MD067677

40/ Luật bảo vệ môi trường năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 256 tr. ; 21 cm
Phụ lục: tr. 155-178
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn luật bảo vệ môi trường với những qui định chung và qui định cụ thể về tiêu chuẩn môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường; bảo tồn và sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên; bảo vệ môi trường trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; bảo vệ môi trường đô thị, khu dân cư, môi trường biển, nước sông và các nguồn nước khác; quản lí chất thải... cùng các văn bản hướng dẫn thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.597046
Số ĐKCB: MD067741, MD067742, MD067742

41/ Pháp lệnh cảnh sát môi trường. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 19 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Pháp lệnh cảnh sát môi trường với những qui định chung và những qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của cảnh sát môi trường, về bảo đảm hoạt động và chế độ, chính sách đối với cảnh sát môi trường, về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức đối với cảnh sát môi trường và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.5970528
Số ĐKCB: MD067657, MD067658, MD067659

42/ Luật tổ chức Tòa án nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 100 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật tổ chức Tòa án nhân dân với những quy định chung và những quy định cụ thể về Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân cấp cao,Tòa án nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Tòa án nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và tương đương, Tòa án quân sự, thẩm phán, hôi thẩm, thư ký tòa án, thẩm tra viên, bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 347.59701
Số ĐKCB: MD067669, MD067670, MD067671

43/ Luật bảo hiểm xã hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 112 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật bảo hiểm xã hội trình bày: những quy định chung; quyền, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; bảo hiểm xã hội bắt buộc, tự nguyện; quỹ bảo hiểm xã hội; tổ chức, quản lý bảo hiểm xã hội; trình tự, thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội; khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm về bảo hiểm xã hội; các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 344.59702
Số ĐKCB: MD067687, MD067688, MD067689

44/ Luật tổ chức Quốc hội. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 88 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Luật tổ chức Quốc hội về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội; đại biểu Quốc hội; Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội; Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; kỳ họp Quốc hội; Tổng thư ký Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kinh phí hoạt động của Quốc hội; các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59705
Số ĐKCB: MD067693, MD067694, MD067695

45/ Bộ luật tố tụng hình sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 464 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Trình bày toàn văn Bộ luật tố tụng hình sự với những qui định chung và những qui định cụ thể về: khởi tố, điều tra vụ án hình sự, truy tố, xét xử vụ án hình sự, một số quy định về thi hành bản án, quyết định của tòa án, xét lại bản án và quyết định đã có hiệu lực pháp luật, thủ tục đặc biệt, hợp tác quốc tế và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 345.59705
Số ĐKCB: MD067723, MD067724, MD067725

46/ Luật đấu thầu. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2014. - 124 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Trình bày nội dung Luật đấu thầu gồm 96 điều với các phần: qui định chung; hình thức, phương thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư và tổ chức đấu thầu chuyên nghiệp; kế hoạch và quy trình lựa chọn nhà thầu; phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; xét duyệt trúng thầu; mua sắm tập trung, mua sắm thường xuyên, mua thuốc, vật tư y tế, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công; lựa chọn nhà đầu tư; lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư qua mạng; hợp đồng; trách nhiệm của các bên trong lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư; quản lý nhà nước về hoạt động đấu thầu; hành vi bị cấm và xử lý vi phạm về đấu thầu; giải quyết kiến nghị và tranh chấp trong đấu thầu; và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.59709
Số ĐKCB: MD067678, MD067679, MD067680

47/  Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 112 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Trình bày những quy định chung, những quy định cụ thể về các công tác thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Viện kiểm sát nhân dân; tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức và người lao động khác của Viện kiểm sát nhân dân; bảo đảm hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 347.597
Số ĐKCB: MD067648, MD067649, MD067650

48/ Luật tổ chức chính phủ. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 52 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Trình bày những qui định chung và qui định cụ thể về nhiệm vụ và quyền hạn của Chính phủ, của Thủ tướng Chính phủ, của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; chế độ làm việc Chính phủ và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59704
Số ĐKCB: MD067660, MD067661, MD067662

49/ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 200 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật với những quy định chung, và những quy định cụ thể về thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản quy phạm pháp luật; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, của Chủ tịch nước, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên tịch; xây dựng, ban hành nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh; xây dựng, ban hành quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã; xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn; giải thích hiến pháp, luật, pháp lệnh... và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59706
Số ĐKCB: MD067696, MD067697, MD067698

50/. Bộ luật lao động. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 172 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật lao động với những qui định chung và qui định cụ thể về việc làm; hợp đồng lao động; học nghề, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề; đối thoại tại nơi làm việc, thương lượng tập thể, thoả ước lao động tập thể; tiền lương; thời giờ làm việc và nghỉ ngơi; kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất; an toàn và vệ sinh lao động; những quy định riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên và một số loại lao động khác; bảo hiểm xã hội; công đoàn...
Ký hiệu môn loại: 344.59701
Số ĐKCB: MD067672, MD067673, MD067673

51/ Bộ luật dân sự. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2016. - 352 tr. ; 21 cm
Tóm tắt: Giới thiệu toàn văn Bộ luật dân sự với những qui định chung và những qui định cụ thể về: quyền sở hữu và quyền khác đối với tài sản, nghĩa vụ và hợp đồng, thừa kế, pháp luật áp dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 346.597
Số ĐKCB: MD067714, MD067715, MD067716

52/ Luật thống kê. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 84 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu Luật thống kê bao gồm những quy định chung và những quy định cụ thể về hệ thống thông tin thống kê Nhà nước, về thu thập thông tin thống kê Nhà nước, về phân tích và dự báo thống kê, công bố và phổ biến thông tin thống kê Nhà nước, về nghiên cứu, ứng dụng phương pháp thống kê, công nghệ thông tin - truyền thông và hợp tác quốc tế trong hoạt động thống kê Nhà nước, về sử dụng cơ sở dữ liệu thống kê và thông tin thống kê Nhà nước, về tổ chức thống kê Nhà nước, về hoạt động thống kê, sử dụng thông tin thống kê ngoài thống kê Nhà nước và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 343.597034
Số ĐKCB: MD067711, MD067712, MD067713

53/ Luật phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2013. - 120 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật phổ biến, giáo dục pháp luật gồm những qui định chung và qui định cụ thể về nội dung, hình thức phổ biến giáo dục pháp luật; trách nhiệm phổ biến, giáo dục pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân; các điều kiện bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 349.597
Số ĐKCB: MD067645, MD067646, MD067647

54/ Luật tổ chức chính quyền địa phương. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 156 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu nội dung Luật tổ chức chính quyền địa phương với 143 điều gồm những quy định chung và qui định cụ thể liên quan tới chính quyền địa phương ở nông thôn, đô thị, hải đảo, đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt, hoạt động của chính quyền địa phương, hoạt động của Ủy ban nhân dân, thành lập, giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính và các điều khoản thi hành
Ký hiệu môn loại: 342.59709
Số ĐKCB: MD067630, MD067631, MD067632

55/ Luật bảo hiểm y tế năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014 và văn bản hướng dẫn thi hành. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia - Sự thật, 2015. - 96 tr. ; 19 cm
Tóm tắt: Giới thiệu những quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế: quy định chung; đối tượng, mức đóng, trách nhiệm và phương thức đóng bảo hiểm y tế; thẻ bảo hiểm y tế; phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế; tổ chức khám bệnh, chữa bệnh cho người tham gia bảo hiểm; thanh toán chi phí khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế; quỹ bảo hiểm y tế...
Ký hiệu môn loại: 344.597022
Số ĐKCB: MD067642, MD067643, MD067644

HÀNH CHÍNH CÔNG VÀ QUÂN SỰ

1/. Cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam : Sách chuyên khảo / Nguyễn Mạnh Hùng. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia, 2010. - 292 tr. ; 19 cm
Tài liệu tham khảo: tr. 285-289
Tóm tắt: Gồm 3 chương, cơ sở lí luận về cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp và thực trạng cơ chế quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp ở Việt Nam từ năm 1995 đến nay
Ký hiệu môn loại: 352.509597
Số ĐKCB: MD067615, MD067616, MD067617

 

Cập nhật ngày Thứ tư, 25 Tháng 5 2016 09:03
 

Tìm kiếm

Tin tức

Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo
Bảng quảng cáo

Góc Tin học


bottom
top

Tin đọc nhiều nhất

Ai đang trực tuyến?

Hiện có 34 khách Trực tuyến

Số lượt truy cập

Từ ngày 27/02/2009
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay131
mod_vvisit_counterTuần này1117
mod_vvisit_counterTuần trước1706

QR code truy cập nhanh


bottom

Bản quyền © 2014 Thư viện Trường Đại học An Giang
18, Ung Văn Khiêm, P. Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, An Giang
Điện thoại: +84 76 625 6565 nhánh 1605, E-mail: lib@agu.edu.vn
Website phát triển trên Joomla